Guest OS Guest OS Family VM Network
Type
VM
Events
Guest Soft VM EFI Boot VM Drive
Size
VM CPU Count VM RAM VM State VM Reason

VM EFI Boot


Status VMs
Percent
Off 564 100%piechartItems on chart: